آثار همدلي در خانواده با تأكيد بر آثار علامه مصباح يزدي(ره)

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 مهدي ملكي (1)

1- دانش پژوه سطح سه حوزه علميه قم، كارشناسي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، mahdimaleki12yasin@gmail.com

چکیده

خانواده مهمترين نهاد انساني است كه پايه و اساس آن بر محوريت روابط ميان
اعضاي آن بنا شده است. يكي از مهارتهاي مهم در خانواده، همدلي است. همدلي در واقع
صميمت، يكدلي براي رسيدن به درك كردن خواستهها، احساسات و باورهاي يكديگر
است كه سبب خواهد شد اثرات مثبتي در خانواده و استحكام آن نهاده شود. هدف از مقاله
بررسي آثار همدلي در خانواده با تاكيد برآثارعلامه مصباح يزدي (ره) است. آن چه كه
تحقيق حاضر را متمايز كرده است، اثرات همدلي را در آثار علامه مصباح يزدي (ره) مورد
واكاوي قرار داده است. اين مقاله با روش كتابخانهاي، ابتدا به ارائهي تبيني واژه شناسانه از
مفهوم همدلي و خانواده پرداخت وسپس اشاره به همدلي در آيات و روايات كرده است.
بعد از آن آثار همدلي را در خانواده با تاكيد برآثار علامه مصباح يزدي(ره) بيان كرده است
كه مهمترين اثر آن افزايشروزي است و نيز تحكيم روابط بين زوجين، تقويت اعتماد به
نفس و امنيت رواني، تقويت باورهاي اعتقادي فرزندان و … است. از اين رو انسان با شناخت
اثرات همدلي در خانواده ميتواند به اعتماد به نفس، امنيت، احساس خوشايند افراد خانواده
و استحكام بنيان خانواده رسد.

کلیدواژه‌ها

آثار، همدلي، خانواده، علامه مصباح يزدي(ره)

موضوعات

معارف اسلامی، خانواده

دوره اول، شماره سوم، جلد 1،

شهریور ماه 1402

صفحه 123-143