تغيير جنسيت در فقه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

عيسي مرتضي قريه علي (1)

1- دانش پژوه سطح ٤ حوزه علميه قم، esmortzai@gmail.com

چکیده

تغيير جنسيت فرآيندي است كهدرآن جنسيت يكموجودزنده تغييرمييابد، يعني
ويژگيهايجنسيفعلي، باويژگيهايجنس مخالف جايگزين ميشوند. دليل،آشكارسازي
و يا تعيين جنسيت فرد با عمل جراحي را تغيير جنسيت گويند. چنين تغييردادن حالت انسان
از وضعيتي به وضعيت ديگر، از مسائل جديد بوده و از پديدههاي پزشكي صد سال اخير
است. در فقه نيز كه عهدهدار استنباط و بيان حكم شرعي امور است نه تنها از حرام بودن و
نبودن آن بلكه از واجب بودن و نبودن آن در بعض موارد بحث به ميان آمده است. مقاله
حاضر در صدد پژوهش و بررسي تغيير جنسيت دراشخاص تك جنسيتى برفرض امكان آن
و جايز بودن آن از نظر شرع است. بر فرض امكان و تحقق اين نوع تغيير كه حقيقتًا عنوان
تغيير جنسيت برآن صادق است، مسائل و فروع بسيارى در ارتباط با ارث، نسب، زوجيت و
جزآن مطرح است كه بخشى از آنها از سوى برخى مورد توجّه و بررسى قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

تغيير جنسيت، فقه، سكشوآل، تراجنسيتي، خنثي

موضوعات

فقه اسلامی

دوره اول، شماره سوم،

جلد 2،

شهریور ماه 1402

صفحه 133-151