حكم فقهي سب النبي (ص) از منظر فقهاي اماميه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 محمد تقي سجادي فر (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ مدرسه تخصصي فقه و اصول امام حسن عسگري (عليه السلام)، mtsajadifar@gmail.com

چکیده

در روايات آمده است كه خداوند متعال دليل و هدف از خلقت را وجود مبارك و
نازنين پيامبر اكرم ص دانسته اند به همين جهت شخصيت ايشان داراي ارزش و اهميتي فراواني
است و طبيعتا بعد از خداوند متعال ايشان داراي رتبه مخصوصي هستند از اين رو همانطوري
كه امكان توهين به خداوند متعال وجود ندارد طبيعتا نسبت به پيامبر اكرم هم اين مطلب جاري
و ساري است لكن در صورت عمل اهانت آميز مانند دشنام يا سب از سوي شخصي نسبت
به ايشان و در مرتبه بعدي بقيه معصومين (ع) فرد بايد مورد مجازات قرار بگيرد در قرآن
كريم نسبت به فردي كه عمل سب را انجام دهد مجازاتي تعيين نشده است لكن در روايات
نبوي و ولوي بسيار درباره سب و دشنام پيامبر اكرم و باقي پيامبران و معصومين مطالب زيادي
وجود دارد كه بدان خواهيم پرداخت نكته مهم اينست كه بايد درباره شموليت مجازاتهاي
موجود درباره فرد ساب بحث و بررسي دقيقي صورت پذيرد و همچنين درباره شرايطي كه
امكان مجازات فرد ساب وجود داشته باشد بحث شود. در اين مقاله بعد از بررسي گستره و
شموليت عنوان نبي سراغ ادله سب النبي مي رويم كه در ذيل آن به بررسي احاديث و اخبار
مختلف به صورت مجزا مي پردازيم و در نهايت جمع بندي از بحث را ارايه خواهيم كرد.

کلیدواژه‌ها

سب، نبي، حضرت زهرا (س)، خوف، دشنام

موضوعات

فقه

دوره اول، شماره سوم،

جلد 3،

شهریور ماه 1402

صفحه 23-36