آسيب هاي زندگي مدرنيته در تربيت فرزند

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

مجيد باغنده (1)

1- دانش آموخته سطح سه حوزه علميه قم

چکیده

تغيير و تحولات در زندگي بشر معطوف به نوع مناسبات و آداب و رسوم فضاي
حاكم بر زندگي انسانها در جهت تغيير بوده است. هدف از تغييرات جديد و مدرن در جهت
مثبت و پيشرفت خانوادهها بوده است. اين پيشرفت در جهت آسان تر كردن امور زندگي بشر
عمدتاً دگرگونيهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و مذهبي را به وجود آورد. تحول و
دگرگوني به گونهاي بوده كه امروزه شاهد تحول عظيميدر عرصه بينشها، ارزشها و رفتار
ها در خانواده هستيم. فرزندان زندگي مدرنيته كه جزو لاينفك خانواده هستند، از اين تحولات
و دگرگوني ها مستثني نبوده و آنها هم از اين تحولات و دگركوني ها مورد هجوم آسيب ها
قرار گرفتند. اين مقاله با هدف آسيب هاي زندگي مدرنيته در تربيت فرزند انجام شد. تحقيق
حاضر از نوع تحقيقات كيفي بوده و با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است. براي جمع
آوري اطلاعات نيز از روش كتابخانه اي استفاده شده است. آسيب هاي زندگي مدرنيته در
اين تحقيق در هفت بعد تربيت اخلاقي، تربيت اعتقادي، تربيت عاطفي، تربيت جسمي، تربيت
عقلي و شناختي، تربيت مهارتي، و تربيت اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

زندگي مدرنيته، تربيت، فرزند، آسيب

موضوعات

روانشناسی اسلامی، معارف اسلامی

دوره اول، شماره چهارم، جلد 1،

مهر ماه 1402

صفحه 26- 54