ويژگيهاي ناظر و نظارت مؤثر بر كارگزاران در اسلام

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

مژده مظاهري (1)

 

1- دانش پژوه سطح ٢ حوزه علميه كريمه اهل بيت (ع) خوانسار

 

چکیده

يكي از مهم ترين اركان هر نظام و حكومت، نظارت دقيق بر كارگزاران آن است.
نظارت در اسلام از جايگاه ويژهاي برخوردار بوده است، كه به دنبال اين نظارت صحيح و
دقيق مانع از به وجود آمدن مفساد اقتصادي، بي عدالتي و غيره در جامعه گرديده است. زيرا
دين اسلام دستورات فراواني در اين زمينه داشته و مسئولان حكومتي را به آن سفارش كرده
است. اين مقاله به ويژگي هاي ناظر و نظارت موثر بر كارگزاران در اسلام پرداخته است.
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كيفي بوده و با روش توصيفي-تحليلي انجام شده است. براي
جمعآوري اطلاعات نيز از روش كتابخانهاي استفاده شده است. از ويژگيهاي ناظر در اسلام
به خداترسي، دينداري، راستگو و وفادار، امانت داري، تواضع و فروتني، حقگويي،
شجاعت و قاطعيت اشاره شد. انتخاب كارگزاران شايسته، عدم تبعيض در نظارت، نظارت
مبتني بر اهداف حكومت اسلامي، پيوستگي با برنامه ريزي، دقت، به موقع بودن، صرفه جويي،
انعطاف پذيري، قابليت درك، تعيين نقاط راهبردي، مقبوليت داشتن، متناسب با مقتضيات، و
قاطعيت به نظارت ها از ويژگي هاي نظارت موثر بر كارگزاران در اسلام است كه در مقاله به
آنها پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها

نظارت، كارگزاران، نظارت در اسلام، نظارت بركارگزاران

موضوعات

مدیریت اسلامی، معارف اسلامی

دوره اول، شماره چهارم، جلد 1،

مهر ماه 1402

صفحه 74- 96