کارکرد حجاب برکنترل ناهنجاری های جنسی در جامعه

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

اکرم عزیزی دیماندول
دانش پژوه سطح 2 حوزه علمیه خواهران.

چکیده

حجاب و پوشش امر مهمی است که پتانسیل تعدیل وکاهش التهابات جنسی راداراست. با تاییدکارکرد حجاب در کنترل ناهنجاری های جنسی درجامعه می توان فرد و جامعه را ،ازانحرافات، تزلزل، سقوط، سستی، فروپاشی شخصیت،هویت وابتذال جنسی نجات داد که این امر مستلزم هویت بخشی و بازیابی شخصیت زن ،ارزش بخشی و ایجاد امنیت برای زنان است و نتایج جسمی و روانی مثبتی برفرد و جامعه دارد .چرا که از جمله اهداف متعالی دین مبین اسلام ازحجاب و پوشش خویشتن داری وعفت در رفتار جنسی، رشد و تکامل فضائل اخلاقی و انسانی است .اهدافی که رابطه ی مستقیم با پوشش زنان به عنوان نیمی از نیروهای فعال حاضر در جامعه دارد .نتیجه به دست آمده از این مقاله که به روش تحلیلی – توصیفی گردآوری شده ناظر به این مطلب است که حجاب و پوشش از عوامل استحکام بنیان مقدس خانواده، احترام، عزتمندی، استواری و پویایی جامعه، تمایل جوانان به ازدواج، سلامت نسل، تنظیم شهوت جنسی و…می باشد .

کلیدواژه‌ها

حجاب، ناهنجاری های جنسی، جامعه، خانواده.

موضوعات

معارف اسلامی
دوره 1 – شماره نهم
اسفند ماه 1402
صفحه 71 – 89

تعداد بازدید : 16نفر