آثار رفق و مدارا بر زندگي خانوادگي در انديشه مقام معظم رهبري

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

مهدي ملكي (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه قم، دانش پژوه مقطع كارشناسي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره): mahdimaleki12yasin@gmail.com

چکیده

خانواده مهم ترين نهاد انساني است كه پايهو اساس آن بر محوريت روابط ميان اعضاي آن بنا شده است.
يكي از مهارت هاي مهم در خانواده، مدارا كردن است. مدارا در واقع سازش كردن، ملاطفت كردن و نرمي در
گفتار و كردار است كه سبب خواهد شد اثرات مثبتي در خانواده و استحكام آن نهاده شود. هدف از اين پژوهش،
شناخت رفق و مدارا در آيات و روايات است تا پاسخگوي اثرات آن در خانواده باشد. آن چه تحقيق حاضر را
متمايز كرده است، عبارت است از اينكه اين مقاله، اثرات رفق و مدارا را در آثار مقام معظم رهبري مورد واكاوي
قرار داده است. پژوهش حاضر با روش كتابخانه اي، ابتدا به ارائه ي تبييني واژه شناسانه از مفهوم رفق و مدارا و
خانواده پرداخت و سپس اشاره به رفق و مدارا در آيات و روايات كرده است. سپس بر آثار فردي و اجتماعي
رفق و مدارا در خانواده با تاكيد بر انديشه مقام معظم رهبري اشاره شده است كه مهم ترين اثر فردي آن پايداري
ايمان است و مهم ترين اثرات اجتماعيآن نيزعبارت است از: تحكيم روابط بين زوجين، تربيت و هدايت خانواده،
انس و الفت و… است. از اين رو انسان با شناخت اثرات رفق و مدارادر زندگي خانوادگي مي تواند به محبوبيت،
آرامش و استحكام بنيان خانواده رسد.

کلیدواژه‌ها

آثار، رفق، مدارا، خانواده، مقام معظم رهبري

موضوعات

اخلاق و تربیت

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 1-12