بررسي اصول فرهنگي سبك زندگي اسلامي با رويكرد قرآني

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

محمدرضا سلماني (1)

1- محمد رضا سلماني، دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه امام صادق (ع)، www.mohamadsalmani51000117389@gmail.com

چکیده

سبك زندگي اسلامي در تمام شئون زندگي مسلمانان بايد جريان يابد و براساس آموزههاي قرآني براي
ابعاد مختلف زندگي خود از جمله مسائل فرهنگي برنامهريزي كنند. در مسائل فرهنگي، اصول قرآني سبك
زندگي اسلامي را بايد اصل توكل و توسل، شايستهسالاري و مسئوليتپذيري دانست كه مورد تأكيد قرآن قرار
گرفته است. اهميت پرداختن به موضوع از اين جهت است كه مشاهده ميشود جامعه امروز متأثر از تبليغات و
فعاليت رسانهاي كشورهاي غربي در شبكههاي اجتماعي است و سبك زندگي اسلامي جاي خود را به سبك
زندگي غربي داده كه آسيبهاي فرهنگي و اقتصادي را به همراه خواهد داشت. به منظور آگاه ساختن مردم نسبت
به سبك زندگي اسلامي و قرآني بايد در اين موضوع تحقيق شود. پرسش اصلي اين نوشتار كه با روش توصيف
دادهها بدان پرداخته شده اين است كه اصول فرهنگي سبك زندگي اسلامي براساس قرآن كدامند. نتيجه پاياني
اين تحقيق اين است كه مهمترين اصول فرهنگي سبك زندگي اسلامي عبارتند از: اصل توكل و توسل، شايسته-
سالاري، مسئوليتپذيري و اصل مدارا كردن با مردم.

کلیدواژه‌ها

اصول فرهنگي، سبك زندگي، سبك زندگي اسلامي، قرآن، فرهنگ

موضوعات

تفسیر و علوم قرآنی

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 112-124