تأثيرات مثبت و منفي فضاي مجازي

نوع مقاله : علمی-تخصصی

نویسندگان

 مرضيه ترابيان (1)

1- دانش پژوه سطح ٣ حوزه علميه خواهران قم

چکیده

جهان، با ورود به عصر رسانه ها و دنياي مجازي، دروان جديدي را آغاز كرده است. در دوران معاصر
نسل كنوني جامعه از ابتداي حياتش با رسانه ها بزرگ مي شود و در دنياي اطلاعاتي و ارتباطي امروز، اين نسل،
بخش عظيم فرهنگ، ارزش ها و هنجارهاي جامعه خود و ديگر جوامع را از رسانه ها و دنياي مجازي دريافت مي
كند. برخي از نظريه پردازان ارتباطي بر اين باورند كه رسانه ها اولويت ذهني و حتي رفتاري ما را تعيين مي كنند
و اگر چگونه فكر كردن را به ما ياد ندهند، اينكه به چه چيزي فكر كنيم را به ما مي آموزند. اينترنت به عنوان
يكي از مهم ترين ابداعات بشر در قرن اخير، با قابليت ها و كاركردهاي متعدد و گسترده اش، بخش هاي مختلف
زندگي انساني را تحت تأثيرات مثبت و منفي خود قرار داده است. مبنا و هدف اصلي اينترنت و فضاي مجازي،
برداشتن فاصله جغرافيايي ميان انسان هاي سراسر دنيا و ايجاد تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطلاعات است.
اين موضوع در بين كاربران اينترنتي چنان مورد استقبال قرار گرفت كه به جرأت مي توان گفت يكي از
تأثيرگذارترين سرويس هاي ارائه شده در اينترنت و وب كه در سال هاي اخير تحول شگرفي در نظام اجتماعي
كشورهاي مختلف جهان به وجود آورده، شبكه هاي اجتماعي اينترنتي بوده است. هدف از نوشتن اين مقاله آشنا
كردن جوانان ، نوجوانان و والدين آنها از آثار مثبت و منفي فضاي مجازي است. روش تحقيق به صورت كتابخانه
اي ، تحليلي و اسنادي مي باشد و از منابع فرهنگي و سايت ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

اينترنت، شبكه، اجتماعي،جوانان

موضوعات

معارف اسلامی

دوره اول، شماره دوم

مرداد ماه 1402

صفحه 181-194